Загрузка...
Регистрация
TwitterFacebookВКонтакте
Подпишитесь на наши RSS новости
UARU

Новости: Екологічний податок в умовах дії Податкового кодексу

Екологічному податку присвячений розділ VIII Податкового кодексу, що набув чинності з 01.01.2011р. Згідно пп. 14.1.57 ПКУ екологічний податок визначено як загальнодержавний обов'язковий платіж, що стягується з фактичних об'ємів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів і з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року. Екоподаток замінив раніше діючий збір за забруднення довкілля.
   
   Платники екоподатку і податкові агенти
   
    Коло платників екоподатку встановлено, хоча і по видах джерел забруднення відповідає переліку платників збору за забруднення довкілля, визначеному п. 2.1 Інструкцій № 162/379.
   
    З 01.01.2011 р. платниками екоподатку на підставі п. 240.1 ПКУ є:
   
   - суб'єкти господарювання незалежно від форм власності;
   
   - юридичні особи, що не здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність;
   
   - бюджетні, громадські і інші підприємства установи і організації;

   
   - постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції відносно таких нерезидентів або їх засновників, що здійснюють під час своєї діяльності на території України і в межах її континентального шельфу і виняткової (морський) економічної зони.
   
   - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
   
   - скидання забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
   
   - розміщення відходів в спеціально відведених для цього місцях або на об'єктах окрім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
   
   - утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
   
   - тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад термін, встановлений особливими умовами ліцензії.

   
    Вищезгадані особи, а також громадяни України, іноземці і особи без громадянства, здійснюючі викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, також в п. 240.2 ПКУ визначені платниками екоподатку.
   
   До податкових агентів відносяться суб'єкти господарювання, що здійснюють торгівлю паливом: оптову і роздрібну, окрім тих, що реалізовують паливо, придбане у оптовиків (п. 241.2 ПКУ).
   
    При цьому базою для стягування екоподатку є об'єми і види палива реалізованого податковими агентами (пп. 242.1.4 ПКУ), а не фактично використані об'єми палива, як це було раніше.
   
    Обов'язок розрахунку і сплати до бюджету, а також надання звітності по екоподатку покладено не на платників, визначених п. 240.2 ПКУ, а на податкових агентів.
   
    Тому платники екоподатку, здійснюючі викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, цей податок не нараховують і податкову звітність по ньому не надають.
   
   Не є платники екоподатку
   
    Статтею 240 розділу VIII ПКУ введена нова категорія осіб - неплатників екоподатку.
   
    Не є платниками екоподатку за розміщення відходів в спеціально відведених для цього місцях або на об'єктах являються суб'єкти господарювання, що мають ліцензію на збір і заготівлю відходів як вторсировини, розміщують їх на власній території (об'єктах), а також надаючи послуги в цій сфері (п. 240.5 НК).
   
    Статусом неплатників екоподатку також наділені суб'єкти у сфері застосування ядерної енергії які:
   
   - до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, в якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір про повернення відпрацьованого такого джерела за межі України підприємству-виробникові;
   
   - здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;
   
   - є державними спеціалізованими підприємствами по поводженню з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання переробка і поховання радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.

   
   Об'єкт і база оподаткування
   
    Об'єкт і база обкладення екоподатком принципово не відрізняється від об'єктів обкладення "брудним збором". Згідно п. 242.1 ПКУ об'єктом і базою обкладення екоподатком є об'єми і види (чи класи, або категорія) :
   
   - забруднюючих речовин що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
   
   - забруднюючих речовин, що викидаються безпосередньо у водні об'єкти;
   
   - відходів, що розміщуються в спеціально відведених для цього місцях або на об'єктах впродовж звітного кварталу окрім об'єктів і видів (класів) окремих відходів у вигляді вторсировини, розміщуваних на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання які мають ліцензію на збір і заготівлю окремих відходів у вигляді вторсировини і здійснюють статутну діяльність по їх збору і заготівлі;
   
   - палива, реалізованого податковими агентами;
   
   - радіоактивних відходів, що утворюються в результаті діяльності суб'єктів господарювання і/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад встановлене особливими умовами ліцензій терміну;
   
   - електроенергії виробленою організаціями, що експлуатують ядерні установки (атомні електростанції).

   
   Розміри податкових ставок
   
   Збільшилися розміри ставок екоподатку, встановлені статтями 243 - 246 ПКУ.
   
    Максимально в 20,35 - 20,38 разу збільшені ставки екоподатку за скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до п. 245.1 цієї статті і на які встановлена гранично допустима концентрація або орієнтовно небезпечний рівень впливу забруднюючих речовин (п. 245.2 ПКУ).
   
    Мінімально, 8,33 - 8,53 разу, збільшені ставки екоподатку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки і рівня небезпеки відходів (п. 246.2 ПКУ).
   
    Більш ніж в 15 разів збільшені ставки екоподатку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива.
   
    Згідно п. 2 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ передбачено поступове збільшення ставок екоподатку, встановлених ст. 243 - 246 цього Кодексу, до податкових зобов'язань, які виникають:
   
   - з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р. включно ставки екоподатку складатимуть 50% від встановлених розмірів ставок, тобто збільшаться всього в 7,64 разу в порівнянні із ставками "брудного збору";
   
   - з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. включно ставки екоподатку складатимуть 75% від встановлених розмірів ставок, тобто збільшаться в 11,45 разу в порівнянні із ставками "брудного збору";
   
   - з 01.01.2014р. ставки екоподатку досягнуть 100 % від встановлених розмірів ставок.

   
   
    Нормами пп. 3 абз. 9 п. 4 розділу XIX "Прикінцеві положення" ПКУ Кабмін уповноважений щорічно до 1 червня вносити у Верховну Раду України проект закону про внесення змін до цього Кодексу відносно ставок оподаткування визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема для екоподатку.
   
   Податкова звітність і термін сплати екоподатку
   
    Відповідно до пункту 4 Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопад 1999 року № 2034, із змінами і доповненнями, первинний облік відходів здійснюється відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації.
   
   Платники екоподатку, вже починаючи з I кварталу 2011 р. складають податкову звітність не у формі розрахунку, а у формі податкової декларації, форма якої затверджена наказом ДПА України 24.12.2010 року №1010.
   
   Податкова декларація по екоподатку подається в органи ДПС впродовж 40 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, а податкові зобов'язання по екоподатку - сплачуватися впродовж 10 календарних днів, що йдуть за останнім днем граничного терміну представлення податкової декларації (п. 250.2 ПКУ).
   
   Звертаємо увагу на місце представлення декларації по екоподатку, яка повинна буде подаватися:
   
   - по місцю розміщення джерел, місць або об'єктів - за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення впродовж звітного кварталу відходів в спеціально відведених для цього місцях або на об'єктах;
   
   - по місцезнаходженню пунктів продажу палива - за паливо, реалізоване податковими агентами;
   
   - по місцю знаходження платника податків на податковому обліку в органах ДПС - за утворення радіоактивних відходів і тимчасове їх зберігання понад встановлене особливими умовами ліцензії терміну.

   
    До податкової декларації по останньому виду джерела забруднення додаються копії звітів про фактичні об'єми радіоактивних відходів, створених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 01.04.2009р.) і фактичних об'ємах радіоактивних відходів, що зберігаються у їх виробника понад встановлений ліцензійними умовами термін.
   
    Якщо місце представлення податкових декларацій не співпадає з місцем знаходження платника екоподатку на податковому обліку, то по місцю обліку в орган ДПС повинні подаватися копії відповідних податкових декларацій впродовж 40 календарних днів що йдуть за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 250.8 ПКУ).
   
    У випадку, якщо платник екоподатку з початку звітного року не планує здійснення викидів, забруднюючих речовин, розміщення відходів, створення радіоактивних відходів впродовж звітного року, то він зобов'язаний повідомити про це орган ДПС по місцю розташування джерел забруднення і скласти заяву про відсутність у нього в звітному році об'єкту обчислення екоподатку (п. 250.9 ПКУ).
   
    На виконання положень пп. 250.3 - 250.4 ПКУ органи виконавчої влади з питань охорони довкілля і у сфері використання ядерної енергії до 1 грудня року, передування звітному зобов'язані подавати інформацію в територіальні органи ДПС: переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів господарювання про видачу їм дозволів на розміщення відходів, викиди, спеціальне водокористування, а також про те що у цих суб'єктів господарювання виникли, виникають або можуть виникнути радіоактивні відходи.
   
    Проте, якщо від платника податків така заява не надійде, то він буде зобов'язаний представляти податкові декларації в звичайному порядку. Якщо забруднення довкілля не буде, то подавати треба буде "пустушки" і за неподання таких звітів відповідальність буде такою ж, як і в загальному випадку, коли забруднення мало місце і було.
   
    За непредставлення або несвоєчасне представлення податкової декларації тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 грн. за кожне неподання або затримку. За повторні дії - 1020 грн. за кожне неподання або затримку (пп. 120.1 ПКУ).

Комментарии