Завантаження...
Реєстрація
TwitterFacebookВКонтакте
Підпишіться на наші RSS новини.
UARU

Новини: Відповіді на актуальні питання щодо заповнення декларації з податку на прибуток підприємств

   1. Як в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств відображається сума авансового внеску при виплаті дивідендів?
   
   Сума авансового внеску при виплаті дивідендів відображається у рядках 20 - 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114, зокрема: у рядку 20 зазначається сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи (розрахунок здійснюється у додатку АМ до 20 рядка декларації, при цьому сума авансового внеску при виплаті дивідендів визначається наростаючим підсумком з урахуванням показників попереднього звітного (податкового) періоду поточного року); у рядку 21 - сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 декларації за попередній звітний (податковий) період); у рядку 22 - сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21).
   
   2. У якому звітному періоді у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на придбання патентів?
   
   Відповідно до п.152.1 ст.152 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та до поповненнями (далі – ПКУ) податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до розділу XII ПКУ, підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємства" ПКУ, і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого виду діяльності. Порядок ведення окремого обліку доходу (прибутку), отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, передбачений у п. 152.11 ст. 152 ПКУ. Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає оподаткуванню, зазначається у рядку 08 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – декларація), форма якої встановлена наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", а податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів – у рядку 12 декларації. Зазначені показники визначаються на підставі заповнення додатка ТП до рядків 08 та 12 декларації (далі – додаток ТП). У додатку ТП відображається розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування в розрізі кожного виду такої діяльності. У рядках А4, Б4 та інших відповідних рядках додатка ТП відображається об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягають патентуванню. У рядках А5, Б5 та інших відповідних рядках додатка ВП відображається вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, придбаних платником податку, дія яких припадає на звітний (податковий) період. У рядках А, Б та інших відповідних рядках додатка ТП відображається податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість торгових патентів, при цьому значення цього показника має бути позитивним, тобто вартість торгових патентів, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, не може перевищувати суму податку на прибуток від діяльності, для ведення якої такий патент було придбано. Отже, вартість придбаних патентів відображається у звітному (податковому) періоді, на який припадає дія такого патенту, в межах суми, що не перевищує податкових зобов’язань з податку на прибуток від виду діяльності, для якої придбано торговий патент.
   
   3. Як в декларації відображається виплата єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг)?
   

   Перелік витрат, з яких складається собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визначено пунктом 138.8 ст. 138 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), зокрема, до таких витрат віднесено прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат, у тому числі внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього Кодексу, плата за оренду земельних і майнових паїв (п. 138.9 ст. 138 ПКУ). Так, пунктом 143.1 ст. 143 ПКУ до складу витрат платника податку відносяться суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом. Враховуючи зазначене, суми єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), відносяться до собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Загальна сума витрат, що відносяться до собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, зазначаються платниками податку у складі витрат операційної діяльності у рядку 05 податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114, (далі – декларація) та окремо – у рядку 05.1. Складові собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг розшифровуються у додатку СВ до рядка 05.1 декларації, зокрема, суми єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), зазначаються у рядку 05.1.12 зазначеного додатка. Суми єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), зазначаються у рядку 05.1.12 додатка СВ до рядка 05.1 податкової декларації з податку на прибуток підприємства, а також у складі витрат, що відносяться до собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, - у рядках 05, 05.1 декларації.
   
   4. Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається наявність детальних розшифровок у довільній формі до такої декларації?
   
   Відповідно до п. 48.1 ст. 48 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 – VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання (). У разі необхідності платник податків може подати разом з податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації (п. 46.4 ст. 46 ПКУ). Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – декларація) затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114. У випадку подання разом з декларацією, окрім додатків до декларації, встановленої форми, детальних розшифровок у довільній формі, у рядку "Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на" декларації зазначається кількість аркушів, на яких надаються такі розшифровки.
   
   5. Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються проценти (відсотки), отримані від банку за користування коштами на рахунку (депозитному, поточному)?
   
   Відповідно до п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті, та складаються, зокрема, з інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у пункті 135.3 цієї статті та у статті 136 цього Кодексу. Згідно з пп. 135.5.1 п. 135.5 ст. 135 ПКУ інші доходи включають доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами. Згідно з пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПКУ проценти – це дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів включаються платіж за використання коштів, залучених у депозит. Депозит (вклад) – це кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним законом (пп. 14.1.44 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Згідно з п. 1.4 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами (далі – Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 зі змінами та доповненнями, залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується, зокрема, договором банківського рахунку. За договором банківського рахунку, укладеним з юридичною або фізичною особою, банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок грошові кошти або банківські метали, що їй надходять, виконувати розпорядження власника рахунку про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком. За користування грошовими коштами, що обліковуються на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку або законом. Враховуючи зазначене, проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так і поточному) включаються до інших доходів платника податку та відображаються у рядку 03.2 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.11 № 114, та у складі підсумкової суми доходів за цим додатком переноситься до рядка 03 такої декларації.
   
   6. Як в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається орендна плата за землю (податок за землю)?
   
   Відповідно до пп.9.1.10 п.9.1 ст.9 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) плата за землю належить до загальнодержавних податків. Плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (пп.14.1.147 п.14.1 ст.14 ПКУ). Земельний податок – це обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (пп.14.1.72 п.14.1 ст.14 ПКУ). Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (пп.14.1.136 п.14.1 ст.14 ПКУ). Відповідно до пп.138.10.4 п.138.10 ст.138 ПКУ суми нарахованих податків та зборів, установлених ПКУ, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі інших витрат операційної діяльності, пов'язаних з господарською діяльністю. Відповідно до пп.138.5.1 п.138.5 ст.138 ПКУ датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов'язання з податку та збору. Враховуючи вищевикладене, суми земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування платника податку у складі витрат у звітному податковому періоді нарахування таких платежів. В Податковій декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Декларація), форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 №114, суми земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності відображаються у рядку 06.5.13 "Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами" додатка ІВ до Декларації з відповідним перенесенням до рядка 06.5 Декларації.

Коментарі