Завантаження...
Реєстрація
TwitterFacebookВКонтакте
Підпишіться на наші RSS новини.
UARU

Новини: Оподаткування прибутку підприємств: зміни в застосуванні перехідних положень

   Після набуття чинності розділом III Податкового кодексу України (далі - ПКУ), з 1 квітня 2011 року, як у платників податку, так і у податківців виникло багато запитань щодо оподаткування перехідних (незавершених) операцій та відображення їх у податковій звітності з податку на прибуток підприємств.
   
   Вирішити деякі з проблем перехідного періоду стало можливим з прийняттям Закону України від 07.07.2011 №3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (далі за текстом - Закон). Закон набрав чинності 6 серпня 2011 року. Однак, окремі його норми починають діяти з різних термінів. Зокрема, зміни до підрозділу 4 розділу XX ПКУ набрали чинності починаючи з 1 квітня 2011 року. Тому платникам податку, які відобразили в податковій декларації з податку на прибуток підприємства за другий квартал 2011 року перехідні операції за старими правилами, буде необхідно зробити перерахунок об’єкту оподаткування другого кварталу виходячи з нових правил оподаткування перехідних операцій.
   
   Враховуючи, що Закон набрав чинності до закінчення граничного строку надання податкової декларації з податку на прибуток підприємства, платники податку мали змогу визначити показники податкової звітності за новими правилами і задекларувати нове значення оподатковуваного прибутку у строк не пізніше 9 серпня п.р. Тим з платників, хто не встиг зробити належні виправлення виходячи з нових правил оподаткування, надано право самостійно виправити помилки в порядку, встановленому статтею 50 ПКУ, шляхом надання уточнюючого розрахунку або відображення відповідних уточнених показників у складі податкової декларації за наступний податковий період (тобто – за другий-третій квартали 2011 року).
   
   Звертаємо увагу, що для самостійного виправлення помилок у поточній декларації формою податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яку затверджено наказом ДПА України від 28.02.11 №114, передбачено додаток ВП. У разі самостійного виправлення помилок платником податку шляхом подання уточненої декларації використовується основна форма декларації, при цьому у рядку 1 її основної частини проставляється позначка «Уточнююча».
   
   Отже які зміни відбулись в оподаткуванні податком на прибуток підприємств перехідних операцій?
   
   Передусім, врегульовано питання з перехідними авансами.
   
   У разі повернення таких отриманих або виданих до 01.04.11 авансів, на суму повернення мають бути відкориговані відповідно доходи або витрати. Зазначене коригування відбувається у тому податковому періоді, в якому відбулося таке повернення. Зрозуміло, що такі коригування можливі за умови, що аванси були враховані у складі валових доходів або валових витрат до дати набрання чинності розділом III ПКУ.
   
   Для авансів, отриманих у іноземній валюті, таке коригування відбувається за офіційним валютним курсом гривні до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення такого повернення.
   
   Головним чином вирішено питання щодо відображення в обліку операції з відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг) після 01.04.11 в рахунок авансів, отриманих до цієї дати.
   
   По-перше, в ПКУ з’явилася пряма норма, що дозволяє визнавати витратами балансову вартість запасів станом на 31.03.2011. Тобто уся балансова вартість товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі - запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, що була відображена у складі приросту балансової вартості запасів у таблиці 1 додатку К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2011 року, визнається витратами в порядку, встановленому статтею 138 ПКУ (тобто або у складі собівартості реалізованої продукції, або у складі інших витрат в залежності від напрямків використання таких запасів).
   
   По-друге, в ПКУ з’явилась норма, яка дозволяє платникам податку у разі відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) після 01.04.11 в рахунок авансів, отриманих до цієї дати, визнавати витрати, які формують собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) та здійснені після 01.04.11, на дату відвантаження таких товарів, виконання робіт або надання послуг (за умови, що вони не були раніше включені до складу валових витрат).
   
   З огляду на зазначене вважаємо, що на дату відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) в рахунок авансів, отриманих до 01.04.11, окрім витрат, здійснених після набрання чинності розділом III Кодексу, платник податку у складі собівартості реалізованої продукції може також визнати витрати, що були понесені до 01.04.11 та відображені у прирості запасів станом на 31.03.11 (матеріальна складова).
   
   З прийняттям Закону змінено порядок застосування касового методу підприємствами житлово-комунального господарства. Зокрема, пункт 13 підрозділу 4 викладено у новій редакції.
   
   Термін дії норми не змінився, касовий метод застосовується тимчасово, до 1 січня 2014 року.

   
   Доходи підприємств житлово-комунального господарства від надання житлово-комунальних послуг формуються на дата надходження коштів від споживачів. Однак, у разі отримання коштів в рахунок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, надані до 01.04.11, доходи у таких платників податку не визначаються.
   
   Аналогічно, при формуванні собівартості реалізації житлово-комунальних послуг у складі витрат на придбання товарів (робіт, послуг) враховується сума фактично сплачених коштів, за виключенням випадків, коли така сплата відбувається в рахунок погашення заборгованості за такі товари (роботи, послуги), придбані до 01.04.11.
   
   Тобто враховуючи, що до 01.04.11 підприємства ЖКГ формували доходи і витрати за правилом першої події, такі доходи і витрати вже були відображені у складі валових доходів або валових витрат платника податку на дату надання послуги (оприбуткування товарів, а для робіт, послуг – дату фактичного отримання їх результатів).
   
   Що стосується балансової вартості запасів, оприбуткованих, але не оплачених до 01.04.11, то підприємства ЖКГ можуть визнати такі витрати в складі витрат тільки у сумі сплачених за них коштів.
   
   При цьому як і раніше, ліцензіати з постачання електричної та/або теплової енергії касовий метод за наданими житлово-комунальними послугами не застосовують. Їх доходи і витрати визначаються на загальних підставах.
   
   Законом запроваджено обмеження у застосуванні податкової пільги для готельного бізнесу.
   
   Так, на відміну від діючої раніше редакції пп. а) п. 17 підр. 4 розділу XX ПКУ однією з умов звільнення прибутку суб’єкта господарської діяльності, отриманого від надання готельних послуг у готелях відповідних категорій є досягнення питомої ваги доходу від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання до показника сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний) період, у якому застосовується пільга, не менш ніж 75 відсотків.
   
   Врегульоване питання перенесення окремих неврахованих сум до показників податкової звітності поточного податкового періоду. Це стосується витрат на сплату процентів, які відповідали вимогам пп. 5.5.1 п. 5.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями пп. 5.5.2 цього пункту до дати набрання чинності розділом III ПКУ, а також сум перевищення авансового внеску з податку на прибуток підприємств, попередньо сплаченого платником до дати набрання чинності розділом III ПКУ у зв'язку із нарахуванням дивідендів згідно з підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", над сумою податкових зобов'язань з цього податку такого платника, що утворилася станом на дату набрання чинності розділом III ПКУ.
   
   Зазначені витрати (суми) враховуються в майбутніх податкових періодах в порядку, визначеному ПКУ для оподаткування таких операцій.
   
   Немаловажними є зміни, що стосуються відстрочення обов’язку платників податків щодо відображення постійних та тимчасових податкових різниць у складі фінансової звітності. Зазначена норма почне діяти не з 1 січня 2012 року, а на рік пізніше.
   
   І нарешті, мораторій на застосування фінансових санкцій до платників податку на прибуток за порушення податкового законодавства, який було запроваджено пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, продовжено ще на один квартал. Отже, протягом усього 2011 року платники податку можуть вивчати нові правила оподаткування прибутку підприємств та напрацьовувати практику застосування норм ПКУ. Ні штрафні санкції, ні пеня за припущені помилки до платників податку на прибуток застосовуватися не будуть.

Коментарі