Загрузка...
Регистрация
TwitterFacebookВКонтакте
Подпишитесь на наши RSS новости
UARU

Новости: Чи включаються до витрат підприємства ТМЦ, внесені до статутного фонду?

Чи включаються у витрати підприємства ТМЦ, внесені до статутного фонду?
   
   Відповідно до пп. 14.1.27 ПКУ витрати – сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).
   
   Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно із ст. 135–137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених відповідно до ст. 138–143, з урахуванням правил, встановлених ст. 152 цього Кодексу.
   
   Відповідно до пп. 138.1.1 ПКУ собівартість реалізованих товарів включається до витрат операційної діяльності. Згідно з п. 138.6 ПКУ собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу.
   
   Крім того, як зазначено у пп. 14.1.228 ПКУ, собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей розділу III цього Кодексу – витрати, що прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням цього розділу.
   
   Отже, з метою податкового обліку собівартості товарів слід керуватись нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246 (далі – П(С)БО 9).
   
   Так, відповідно до п. 11 П(С)БО 9 первісна вартість запасів, внесених до статутного капіталу підприємства, визначається як погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 9 цього Положення.
   
   Звертаємо увагу на п. 138.4 ПКУ, який визначає порядок визнання витрат, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг: вони визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
   
   Таким чином, собівартість реалізованих товарів звітного періоду, у тому числі внесених до статутного капіталу, – це частина операційних витрат підприємства.

Комментарии