Завантаження...
Реєстрація
TwitterFacebookВКонтакте
Підпишіться на наші RSS новини.
UARU

Новини: Мобільні телефони по 1 грн. Відображення в бухгалтерському і податковому обліку з 01.04.2011 р.

Всі активи підприємства діляться на необоротні та оборотні. Основним критерієм є термін використання: якщо він перевищує один рік (або один операційний цикл понад рік), то актив вважається необоротним.
   
   
До необоротних активів відносяться:
   
   
- Основні засоби;
   
   
- Інші необоротні матеріальні активи;
   
   
- Нематеріальні активи;
   
   
- Довгострокові фінансові інвестиції;
   
   
- Капітальні інвестиції і пр.
   
   
Інші необоротні матеріальні активи є однією з груп основних засобів. У свою чергу, до їх складу входять малоцінні необоротні матеріальні активи (пп. 5.2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92 (далі - П (С) БО 7)) .
   
   
Основні засоби (далі - ОЗ) та малоцінні необоротні матеріальні активи (далі - МНМА) поділяються за вартісному ознакою. Якщо вартість об'єкта вище певного рівня, то він відноситься до ОС, якщо нижче - до МНМА.
   
   
У П (С) БО 7 немає конкретних вказівок про граничної вартості МНМА. Кожне підприємство самостійно визначає цю величину і закріплює її в наказі про облікову політику. На практиці багато підприємств в бухгалтерському обліку застосовують такий же показник, як і в податковому. Відповідно до п. 14 подр. 4 р. XX НКУ у 2011 році норматив для основних засобів встановлюється в розмірі 1000 грн. З 01.01.2012 р. для того, щоб визнати матеріальний актив основним засобом у податковому обліку, його вартість повинна перевищувати 2500 грн. Зрозуміло, і в цьому, і в наступних податкових періодах очікуваний строк корисного використання цих об'єктів з дати введення в експлуатацію становить більше одного року.
   
   
Якщо облікової політикою підприємства передбачено саме такий критерій поділу активів на ОС і МНМА, то придбані мобільні телефони за 1 грн. з урахуванням інших витрат, пов'язаних з їх придбанням, у бухгалтерському обліку повинні враховуватися як МНМА. За умови, звичайно, що сумарно ці витрати не перевищать 1000 грн. Це обумовлено тим, що надходження МНМА на підприємство (як, втім, і ОС) відображається за первісною вартістю.
   
   
Первісна вартість об'єкта основних засобів, згідно з п. 8 П (С) БО 7, складається з таких витрат:
   
   
1) сум, що сплачуються постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків). Не підлягає включенню до первісної вартості об'єкта основних засобів сума ПДВ, що сплачена покупцем у складі ціни цих активів, якщо ця сума згідно з податковим законодавством включається до складу податкового кредиту такого покупця;
   
   
2) реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, здійснюваних у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
   
   
3) сум ввізного мита;
   
   
4) сум непрямих податків, сплачених у зв'язку з придбанням основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
   
   
5) витрат на страхування ризиків доставки основних засобів;
   
   
6) витрат на транспортування, установку, монтаж, наладку основних засобів;
   
   
7) інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
   
   
Облік витрат на придбання матеріальних необоротних активів ведеться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291). Збільшення понесених витрат на придбання МНМА відображається за дебетом субрахунка 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Після введення в експлуатацію таких активів раніше понесені витрати списуються з кредиту субрахунку 153 у дебет субрахунка 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».
   
   
Особливістю МНМА є те, що при нарахуванні амортизації на них дозволено застосовувати лише чотири методи, визначені п. 27 П (С) БО 7, а саме:
   
   
- Прямолінійний метод;
   
   
- Виробничий метод;
   
   
- Метод, відповідно до якого сума амортизації нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, і в місяці його вилучення з активів (списання з балансу) - в сумі інших 50%;
   
   
- Метод, відповідно до якого сума амортизації нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.
   
   
Інформація про суму зносу МНМА узагальнюється на субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».
   
   
Залишкова вартість списаних необоротних активів і витрат, пов'язаних з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж), відображається за дебетом субрахунка 976 «Списання необоротних активів».
   
   
Як вже зазначалося вище, з точки зору НКУ основні засоби - матеріальні активи, призначені платником податку для використання у господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 гривень (у 2011 році - 1000 грн.) І поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом, і очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (пп. 14.1.138 НКУ).
   
   
Згідно з п. 146.5 НКУ первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:
   
   
- Суми, сплачені постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
   
   
- Реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням / отриманням прав на об'єкт основних засобів;
   
   
- Суми ввізного мита;
   
   
- Суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони відшкодовуються платнику);
   
   
- Витрати на страхування ризиків доставки основних засобів;
   
   
- Витрати на транспортування, установку, монтаж, наладку основних засобів;
   
   
- Фінансові витрати, включення яких до собівартості кваліфікаційних активів передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
   
   
- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, придатного для використання у запланованих цілях.
   
   
Як передбачено п. 145.1 НКУ, МНМА знайшли своє відображення у складі груп основних засобів як група 11. Правила нарахування амортизації МНМА визначено пп. 145.1.6 НКУ: у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується та решта 50% у місяці їх вилучення з активів або в першому місяці використання в розмірі 100% їх вартості.
   
   
Придбаний мобільний телефон за 1 грн. (Навіть з урахуванням можливих витрат, що формують його первісну вартість), цілком ймовірно, «не дотягне» до критерію визнання його малоцінних необоротних матеріальних активом у податковому обліку.
   
   
На жаль, НКП прямо не передбачені правила обліку таких МНМА. Виходячи із загальної концепції р. ІІІ НКУ і враховуючи прагнення законодавця максимально наблизити податковий облік до бухгалтерського, пропонуємо вчинити так.
   
   
Беручи до уваги норми п. 138.8 ПКУ, вартість мобільного телефону навряд чи бере участь у формуванні собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг підприємства.  Її можна буде врахувати в складі інших витрат операційної діяльності залежно від сфери застосування мобільного телефону, а саме: 
   
   
- Або загальновиробничих (пп. 138.10.1 НКУ);
   
   
- Або адміністративних (пп. 138.10.2 НКУ);
   
   
- Яких витрат на збут (пп. 138.10.3 НКУ).
   
   
Згідно з п. 138.5 НКУ ці витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
   
   
Враховуючи особливість нарахування амортизації МНМА в бухгалтерському обліку, це можна буде здійснити одним із способів:
   
   
- У періоді нарахування 50% амортизації МНМА в бухгалтерському обліку при введенні його в експлуатацію та решта 50% залишкової балансової вартості в періоді виключення його з активів;
   
   
- Або в періоді нарахування 100% амортизації в бухгалтерському обліку при введенні МНМА в експлуатацію.

Коментарі